วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vison)

ผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ร่วมสมัย

พันธกิจ (Mission)

                                    ๑.อนุรักษณ์  ฟื้นฟู  สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

                                    ๒.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย

                                    ๓.ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม

                                    ๔.ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

                                    ๕.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กร  ชุมชน