โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพนวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

การประกวดวาดภาพ  หัวข้อ “ภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ของปวงชนชาวไทย”

การส่งใบสมัครและผลงาน
 ๑. ผู้สมัครต้องแนบใบสมัครแบบเป็นทางการของสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมาพร้อมกับผลงานจิตรกรรมที่ต้องการส่งเข้าประกวด และผลงานแต่ละภาพต้องมีคำบรรยายประกอบ หากผู้ส่งประกวดมากกว่า ๑ ภาพ ผู้สมัครสามารถกรอบใบสมัครเพียงครั้งเดียว และถ่ายสำเนาใบสมัครสำหรับผลงานชิ้นต่อไป
 ๒. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรา จรุงจิตวิทวัส โทร. ๐๒-๔๔๑-๖๐๐๐ ต่อ ๒๙๓๔
 หมายเหตุ
– ผู้สมัครที่เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุม ทางสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน
– ให้ผู้สมัครแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาพร้อมใบสมัครด้วย หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
– ตัดสินผลงานในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
– ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านเวปไซด์สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม http://iac.rmutr.ac.th/

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน”เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่12

ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร. อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี           และอาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงาน”เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2561  ในการนี้สถาบันศิลปะเเละวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ธง อุดมผล ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

      เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณรายได้  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี  ครั้งที่ 1/2561  ตามที่ได้มีประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ     รายได้ ครั้งที่ 1/2561 ไปแล้วนั้น

      บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   ดาวน์โหลด

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมให้เห็นถึงความสำคัญขอวันวิสาขบูชา โดยการแจกโปสการ์ดและหลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ได้แก่ อริยสัจ ๔

รูปภาพกิจกรรม

 

ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา   ครั้งที่ 1/2561

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเวลา สถานที่คัดเลือก  ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศ  ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   ดาวน์โหลด