นักศึกษาคณะวิศวกรรมโทรคมนาคมเข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ

ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์พิชชานันท์  วงศ์ศิริรร พานักศึกษาคณะวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2

พิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี

  

 

วันพุธที่  20 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง นำโดยอาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาเขตเพาะช่าง มีผู้เข้าร่วมงานเป็นอาจารย์เเละนักศึกษาเข้าร่วมรับรางวัล

เยี่ยมชมนิทรรศการหนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน – สู่ – ภายนอก Artists’ Books : Knowledge Inside – Out

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. คณะทีมงานสถาบันศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ ผู้อำนวยการ ได้เข้าชมนิทรรศการหนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน – สู่ – ภายนอก

Artists’ Books : Knowledge Inside – Out โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ

โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง จัดโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์