วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vison)

ผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ร่วมสมัย

พันธกิจ (Mission)

                  ๑.อนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

                  ๒.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย

                  ๓.ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม

                 ๔.ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

                 ๕.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กร และชุมชน