พิธีไหว้ครูช่างศิลปหัตถกรรมและพิธีครอบ

               พิธีไหว้ครูศิลปหัตถกรรมหรือครูช่างของไทยนั้น ทำกันมานานแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน จึงกลายเป็นจารีตประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งนี้เนื่องจากคนไทยเรามีความเคารพนับถือตามลำดับอาวุโส ประกอบกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาผสมกับพิธีการของพราหมณ์ซึ่งไม่ขัดต่อความรู้สึกของคนไทยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ดลบันดาลให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

              พิธีการไหว้ครูช่างไทย จึงเป็นพิธีเคารพบูชาครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งได้สั่งสอนถ่ายทอดวิชาช่างแขนงต่างๆ แก่ศิษย์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ผู้ที่ประกอบการการช่างศิลปะจะประสบความเจริญรุ่งเรือง เพราะการที่จะแสดงกตเวทิตาคุณครูบาอาจารย์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

เอกสารเพิ่มเติม >>>> ดาวน์โหลด