โครงการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม”

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จั…

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบโล่รางวัล “นพรัตน ราชมงคล” เนื่องในโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม” และโครงการพิธีวางพวงมาลาเพื่อระลึกพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาผู้บริหารและร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธง อุดมผล ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะ…

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่รางวัล “นพรัตนราชมงคล” ครั้งที่ 3

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2565

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรร…

อ่านเพิ่มเติม