ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   งบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2561
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
สถานที่รับสมัคร สำนักงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารโยธา


**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 25 กันยายน 2561 
(เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียด ดาวน์โหลด

กำหนดการประกาดรับสมัครลูกจ้าง ดาวน์โหลด

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระนางเจ้าสินิกิต์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๙

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระนางเจ้าสินิกิต์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและได้มอบโล่ แม่-ลูกดีเด่น นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั้งหลายสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เป็นตัวอย่างที่ดีสืบไป ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคชธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ   ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ ๑ ใน ๕ ปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย  โกณฑัญญะ วัปปะภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น”วันพระรัตนตรัย”   ในวันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นในหลักธรรม ซึ่งหลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติใน วันอาสาฬหบูชา ได้แก่ “มัชณิมาปฏิปทา”

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐”

ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐” โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
ซึ่งภายในงานได้นำ ผลงานศิลปะภาพวาด ในหัวข้อ “วาดภาพเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ของปวงชนชาวไทย” ซึ่งได้มีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ และชมเชย นำออกแสดง ณ ห้องคชธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลาย

          

   

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเจริญพระชันษา ๖๑ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เกล้ากระหม่อม ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์