เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ความเป็นมา

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ตามมติของสภามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นกอง สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้ย้ายที่ทำการมาที่พื้นที่ศาลายา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและศิลวัฒนธรรมเป็นผู้กำกับดูแล

ผู้บริหารสถาบัน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้บริหารจำนวน 5 คน ได้แก่

1. อาจารย์วุฒิชัย  พรมมะลา           (2549-2550)

2. อาจารย์วรวินัย  หิรัญมาศ           (2550-2557)

3. ดร.บันลือ  ขอร่วมเดช                (2557-2558)

4. อาจารย์สิปปะ  ด้วงผึ้ง                 (2558)

5. ผศ.ดร.สมพร  สุขะ                     (2558-2560)

6.ผศ.ธง   อุดมผล                          (2560-ปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์ 

ผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ร่วมสมัย

พันธกิจ

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรฺู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย

3. ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม

4. ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชน