ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

1.รายละเอียดในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดาวน์โหลด

2.ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดาวน์โหลด