โครงการอบรมการวาดภาพระบายสีถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

๑.ชื่อโครงการ อบรมการวาดภาพระบายสีถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

๒. ความเป็นมาหรือหลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะถุงพลาสติกที่มีแนวโน้มจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ดังนั้นเพื่อลดจำนวนปริมาณขยะถุงพลาสติก สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรศิลปะ “การวาดภาพบนถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยโครงการทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ สู่ชุมชน และขยายมุมกว้างไปในสังคม โดยใช้สื่อทางศิลปะรณรงค์ให้ผู้คนมีจิตสาธารณะต่อการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการแสดงออกทางศิลปะเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพและคุณค่าทางจิตใจ ที่อ่อนโยน  มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สามารถใช้เวลาว่างให้มีคุณค่าด้วยงานศิลปะและเป็นประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

       ๓.๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำงานศิลปะด้วยทัศนคติที่ดีงาม

       ๓.๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดจิตสำนึกในการลดขยะด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

       ๓.๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้เวลาว่างสร้างคุณค่าแก่ตนเองและช่วยเหลือสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

๔. กิจกรรมที่ดำเนินงาน

          อบรมการวาดภาพระบายสี (อะคริลิก) บนถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

๕. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ

          บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย

๖. สถานที่ดำเนินการ

          ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒  อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

๗. ระยะเวลาในการอบรม

วันเสาร์

***********   อบรม เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.  *********

 ๙  พ.ย. ๖๒

การวาดภาพระบายสี  ดอกไม้  บนถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

๑๖ พ.ย. ๖๒

การวาดภาพระบายสี  นก  บนถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

๒๓ พ.ย. ๖๒

การวาดภาพระบายสี  สัตว์เลี้ยง  บนถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

๓๐ พ.ย. ๖๒

การวาดภาพระบายสี  ทิวทัศน์  บนถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

๗  ธ.ค. ๖๒

การวาดภาพระบายสี  การ์ตูน  บนถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

 ๘. ค่าลงทะเบียน ๔๙๙ บาท / คน /วัน รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ (สีอะคริลิก,พู่กัน,จานสี,ถุงผ้าดิบ)

          พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

๙. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลิต

          ๙.๑ เชิงปริมาณ

                   ผู้เข้าร่วมโครงการ                                         ๒๕   คน

                   จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ                              ๕     ครั้ง

           ๙.๒ เชิงคุณภาพ

                   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น         ร้อยละ ๘๐

                   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                          ร้อยละ ๘๐      

                   โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์                   ร้อยละ ๘๐

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๑๐.๑ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

        ๑๐.๒ ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ศิลปะการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทำให้เกิดความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดี

        ๑๐.๓ เป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

๑๑. การติดตามผล

          ๑๑.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการ

          ๑๑.๒ สังเกตพฤติกรรมความสนใจ การซักถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม

          ๑๑.๓ ข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

๑๒. ผู้ดำเนินโครงการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธง อุดมผล      ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

          นางสาววริศรา ใจการ                นักวิชาการศึกษา

          นายรัฏฐ์พล มหาปราบ               นักวิชาการศึกษา

 

 ******** QR code

 ******** สามารถติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนได้ที่ห้องสำนักงาน สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

 ******** เบอร์โทร. ๐๙๑ ๗๘๙๑๕๒๓

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>คลิกที่นี่